Bohoslužby

Bohoslužby na měsíc září

5. 9. Tradiční bohoslužba k svátku sv. muč. Gorazda, biskup český a moravsko-slezský (+1942)
hlas 3. — Žid 13,7–16; Jan 10,9–16
Sv. liturgie 9:30

6. 9. – 13.Neděle PO 50nici; o zhoubě nepoctivých vinařů
hlas 4. — 1.Kor 16,13–24; Mat 21,33–42
ap.rovn.svt.mč. Kosma Aitolský
Sv. liturgie 9:30

13. 9.  – 14.NEDĚLE PO 50nici; o Králově hostině a svatebním šatu
hlas 5. — 2.Kor 1,21–2,4; Mat 22,1–14
Položení ctěného pásu přesvaté Bohorodice (395-408). Svt.mč. Cyprian (Kyprián) ep. kartagenský (+258)
Sv. liturgie 9.30

20. 9.  – 15. NEDĚLE PO 50nici; o největším přikázáních
hlas 6. — Gal 6,11–18; Jan 3,13–17, neděle před Povýš. 2.Kor 4,6-15; Mat 22, 35-46, řadové
Sv. liturgie 9:30

21. 9. Narození Přesvaté Bohorodice
Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28
Sv. liturgie 9.30

27. 9. Povýšení svatého Křiže Páně (r.326) (Navrácení Kříže: r. 616-624)
hlas 7. — 1.Kor 1,18–24; Jan 19,6–11; 13-20; 25-28; 30-35
Sv. liturgie 9:30

Bohoslužby na měsíc srpen

2. 8. Neděle 8. NEDĚLE PO 50nici; nasycení pěti tisíců

hlas 7. — 1.Kor 1,10–18; Mat 14,14–22

Svatý slavný prorok Eliáš (9. st. př. Kr.) • Spr. Áron, první kněz (16. st. př.Kr.)   Jak 5,10–20; Luk 4,22–30          

Sv. liturgie 9:30

 

9. 8.Neděle 9. NEDĚLE PO 50nici; Kristus kráčí po moři

hlas 8. — 1.Kor 3,9–17; Mat 14,22–34

Vmč. a léčitel Pantelejmon (+ 305); ap.rovn.ct. Kliment, svt. ochridský (+ 916), Angelár, GORAZD, Naum a Sáva, svatí pětipočetníci – učedníci sv. Cyrila a Metoděje                                                                         

 Sv. liturgie 9:30

 

16. 8. Neděle 10. NEDĚLE PO 50nici; síla víry, modlitby a postu

hlas 1. — 1.Kor 4,9–16; Mat 17,14–23                          

Sv. liturgie 9.30

 

18. 8. Večerní k svátků PROMĚNĚNÍ PÁNĚ v 18.30 hod.

2.Petr 1,10–19; Mat 17,1–9   

Svěcení ovoce        

 

23. 8. Neděle 11. NEDĚLE PO 50nici; o nemilosrdném služebníku

hlas 2. — 1.Kor 9,2–12; Mat 18,23–35

Sv. liturgie 9:30

 

27. 8. Večerní k svátků   ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE v 18.30 hod.

Filip 2,5–11; Luk 10,38–42; 11,27–28

 

30. 8. Neděle 12. NEDĚLE PO 50nici; o zlé moci bohatství

hlas 3. — 1.Kor 15,1–11; Mat 19,16–26

Sv. liturgie 9:30

Bohoslužby na měsíc červenec

5.7      4.neděle po 50nici, o víře setníkově

hlas 3. — Řím 6, 18-22; Mat 8, 5-13 

Státní svátek sv. Cyrila a Metoděje

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

 12.7     5. neděle po 50nici, o vymítnutí běsů z dvou posedlých

Hlas 4. – Řím 10, 1-10; Mat 8, 18-22; 28-9,1

Svátek: Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel (+67)

2 Kor 11, 21 – 12,9; Mat 16, 13-19

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

19.7    6.neděle po 50nici; o uzdravení mrtvicí raněného

hlas 5.- Řím 12,6-14; Mat 9, 1-8 

Sisoj Veliký (+429)

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

26.7     7.neděle po 50nici; uzdravení dvou slepých a němého posedlého

Otců šestí všeobecných sněmů

hlas 6. – Řím 15, 1-7; Mat 9, 27–35

Žid 13, 7-16; Jan 17, 1-13 (svatým Otcům)

Sbor archanděla Gabriela 

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

Bohoslužby na měsíc červen

31.5  7.neděle (po Pasše), svatych 318 bohonosných Otců 1.všeobecného sněmu (r.325)

hlas 6. — Skut 20, 16-18; 28-36; Jan 17, 1-13

mč. Theodot Ankýrský a 7 mč. panen: Tekusa, Alexandra, Klaudie, Faina, Eufrasie,

Matrona a Julie (+303)

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

7.6     Padesátnice – Seslání Svatého Ducha na apoštoly

Skut 2, 1-11; Jan 7, 37-52; 8,12

Třetí nalezení ctihodné hlavy Předchůdce a Křtitele Jana (850)

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

14.6    1.neděle po 50nici – Všech Svatých

hlas 8.- Žid 11,33-12,2; Mat 10, 32-38; 19, 27-30

mč. Justin Filosof a s ním další Justín

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

21.6     2.neděle po 50nici; Všech svatých zemí našich

o všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athonské

hlas 1. – Řím 2, 10-16; Mat 4, 18–23

Žid 11, 33-12,2; Mat 4, 25-5,12 (světcům)

vmč. Theodor Stratelat

Bohoslužba v 9.30 hodin

 

28.6    3.neděle po 50nici; nemějte starost o pozemské věci

Hlas 2. – Řím 5, 1-10; Mat 6, 22-33

blaž. Augustin, ep. Hypponský (+ 430)

Bohoslužba v 9.30 hodin

Bohoslužby na měsíc březen

1.3 – Neděle syropustní, vzpomínání Adamova vyhnání; Neděle všeobecného smíření,
hlas 4. — Řím 13, 11- 14,4; Mat 6, 14-21
Vmč. Theodor Tyron ( +306)
bohoslužba v 9.30 hodin.

8.3 – 1.neděle Velkého půstu – Oslava Pravoslaví
hlas 5. – Žid 11, 24-26;32-12,2; Jan 1,43-51
První (4.st.) a druhé (452) nalezení hlavy Jana Křtitele
bohoslužba v 9.30 hodin.

15.3 – 2. neděle Velk.půstu – sv. Řehoře Soluňského – Palamy
hlas 6. – Žid 1, 10-2.3; Mar 2, 1-12
Žid 7, 26-8,2; Jan 10, 9-16 bohoslužba v 9.30 hodin.

22.3 – 3. neděle Velkého půstu; Uctívání svatého kříže
hlas 7. – Žid 4, 14- 5,6; Mar 8, 34 – 9,1
Sv. 40 mč. sevastijských – Kyrion, Kandid, Damnos a další (+320)
40ti mučedníkům – na liturgii: Žid 12, 1 – 10; Mat 20, 1 – 16
bohoslužba v 9.30 hodin.

29.3 – 4. neděle Velkého půstu, ct. Jana Sinajského – Klimaka (Žebříkovce)
hlas 8. – Žid 6, 13 – 20; Mar 9, 17 – 31
Efez 5, 9 – 19; Mat 4, 25 – 5, 12
bohoslužba v 9.30 hodin.

Bohoslužby na měsíc únor 2020

2.2 – 33.neděle po 50nici, o Zacheovi; bohoslužba v 9.30 hodin.

hlas 8. — 1.Tim 4,10–15; Luk 19,1–10, ct. Euthymij Veliký

 

9.2 – Neděle o celném a fariseovi, bohoslužba v 9.30 hodin. Začátek Triodu postního.

hlas 1. — 2.Tim 3,10–15; Luk 18,10–14 Řím 8,28– 39; Luk 21,12–19, Přenesení ostatků sv. Jana Zlatoústého

 

14.2 – Večerní k svatků Obětování Páně, bohoslužba v 19.00 hodin.

 

15.2 – Obětování Páně, bohoslužba v 9.30 hodin.

setkání Spasitele našeho Ježíše Krista se Simeonem Bohopříjemcem, Žid 7,7–17; Luk 2,22–40

 

16.2 – Neděle o marnotratném synu, bohoslužba v 9.30 hodin.

sv.spravedlivý Simeon Bohopřijemce a pror. Anna, hlas 2. — 1.Kor 6,12–20; Luk 15,11–32

 

23.2 – Neděle masopustní, o strašném soudu, bohoslužba v 9.30 hodin.

hlas 3. — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46, konec masitých pokrmů

Bohoslužby na měsíc leden 2020

KRISTUS SE RODÍ! OSLAVUJTE HO!

CHRISTOS RAŽDAJETSJA! SLAVITE JEHO!

5.1 – 29.neděle po 50nici, Neděle svatých otců, sv. Naum Ochridský, bohoslužba v 9.30 hodin.

7.1 – Narození Pána našeho Ježíše Krista, bohoslužbá v 9.30 hodin.

8.1– Večerní ke sv.prvmč. archidiakon Štěpan, 19.00 hod.

12.1 – 30.neděle po 50nici, nedělě po Narození Pána Ježíše Krista, bohoslužba v 9.30 hodin.

14.1 – Obřezání Páně, bohoslužba v 9.30 hodin, Svt. Basil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+379) Liturgie sv. Basila.

19.1 – Zjevení Páně, křest Pána našeho Ježíše Krista, Theofanie – Liturgie sv. Basila Velikého, bohoslužba v 9.30 hodin.

26.1 – 32.neděle po 50nici, o svěřených hřivnách. Neděle po Bohozjevení, bohoslužba v 9.30 hodin.

Bohoslužby na měsíc prosinec

1.12 – 24.neděle po 50nici, o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohatý v Bohu mč.Platon Ankýrský (+302), bohoslužba v 9.30 hodin

3.12 – Večerní, Uvedení Přesvaté Bohorodice do chrámu, bohoslužba v 19.00

15.12 – 26.neděle po 50nici, o uzdravení desíti, z nich jen jeden díky vzdal pror. Habakuk, bohoslužba v 9.30 hodin

18.12 – Večerní, svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských (+345) ,bohoslužba v 19.00

22.12 – 27.neděle po 50nici, jak nesnadně bohatý vejde do Království Božího Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně, bohoslužba v 9.30 hodin

29.12 – 28.neděle po 50nici, o hostině a hostech Neděle praotců Božího národa, bohoslužba v 9.30 hodin

Bohoslužby na měsíc listopad

3.11 – 20.neděle po 50nici, o boháči a chudém Lazaru; Přenesení ostatkú sv.Ludmily, bohoslužba v 9.30 hodin

10.11 – 21.neděle po 50nici, o vyhnání legie duchů zlých; Vmč. Paraskeva, bohoslužba v 9.30 hodin

17.11 – 22.neděle po 50nici, vzkříšení dcery Jairovy; Ct. Joannikos Veliký, bohoslužba v 9.30 hodin

20.11 – Večerní k svátku Sboru archandělu Michaela a dalších mocností beztělesných v 19.00 hodin

24.11 – 23.neděle po 50nici, o milosrdném Samaritánu; Ct. Theodor Studita, vyznavač, bohoslužba v 9.30 hodin

Bohoslužby na měsíc říjen

6.10 – 16.neděle po 50nici, zázračný rybolov na hlubině, Početí Předchůdce a Křtitele Páně Jana, bohoslužba v 9.30 hodin

20.10 – 18 neděle po 50nici, o vzkříšení mládence, mč. Sergej a bakchus, bohoslužba v 9.30 hodin

27.10 – 19 neděle po 50nici, o rozsévači a rozličné půdě, Pámatka svátých Otců 7. všeobecného sněmu (r.787), bohoslužba v 9.30 hodin

27.10 – Večerní k svátku sv. kniže Rostislva Moravského, bohoslužba v 19.00 hodin

 

Bohoslužby na měsíc září

1.9 – 11.neděle po 50nici, o nemilosrdném služebníku; mč.Ondřej Stratelat, bohoslužba v 9.30 hodin

7.9 – svt.mč. Gorazda, bikup český a moravsko-slezký; Svátek, bohoslužba v 10.00

8.9 – 12 neděle po 50nici, o zlé moci bohatství; mč. Adrian a Natalie, bohoslužba v 9.30 hodin

15.9 – 13. neděle po 50nici, o zhoubě nepoctivých vinařů; bohoslužba v 9.30 hodin

20.9 – Včerní k svátku Narození Přesvaté Bohorodice v 20.00

22.9 – 14. neděle po 50nici, o Králové hostině a svatebnim šatu; Spr. Rodiče Jáchyma a Anna, bohoslužba v 9.30 hodin

26.9 – Večerní k svatku Povyšení svatého kříže Páně v 20.00

29.9 – 15. neděle po 50nici, o největším přikázáníc; sv. mč. Ludmila kněžna česká, bohoslužba v 9.30 hodin

Bohoslužby na měsíc srpen

4.8 – 7.neděle po 50nici, uzdravení dvou slepých a němého posedlého

Ap.rovn.myronosice Marie a Magdaly, bohoslužba v 9.30 hodin

8.8 Večerní v 20.00

 

11.8 – 8. neděle po 50nici, nasycení pěti tisíců

narození sv. Mikuláše, bohoslužba v 9.30 hodin

15.8 Večerní 20.00

 

18.8 – 9. neděle po 50nici, Kristus kráčí po moři

Předsvátek Proměnění Pána, bohoslužba v 9.30 hodin

 

19.8 – Proměnění Páně, Velký svátek,

            na bohoslužbě,s svěcení ovoce,

            bohoslužba v 9.30 hodin

 

25.8 – 10. neděle po 50nici, sila víry, modlitby a postu

           bohoslužba v 9.30 hodin

27. 8 – Předsvátek Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Večerní 20.30

 

Bohoslužby na měsíc červenec

7.7 nedělní bohoslužba 9.30 hodin: 3. neděle po 50nici, nemějte starost o pozemské věcí

Narození sv. Jana Křtitele a Předchůdce Páně

11.7 Večerní k svatku apoštolu Petra a Pavla v 20.00

14.7 nedělní bohoslužba 9.30 hodin: 4. neděle po 50nici: o víře setníkově

17.7 Večerní 20.00

20.7 Pozvánka na oslavu 80. výročí posvěcení olomouckého kadedrálního chrámu

        Archijerejská liturgie se bude konat v kadedrálním chrámu sv. Gorazda v 

        Olomouci v sobotu 20 července t.r. Od 10 hod.

21.7 nedělní bohoslužba 9.30 hodin: 5. neděle po 50nici, o vymítnutí běsů z dvou posedlých

24.7 Večerní 20.00

28.7 nedělní bohoslužba 9.30 hodin: 6. neděle po 50nici, o uzdravení mrtvicí raněného: Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů

Bohoslužby na měsíc červen

2.Června v 9.30 hod. 6.Neděle Paschální. o slepém. Skut 16,16-34, Jan 9,1-38

4. června: Večerní 20.00
6. června: Večerní 20.00

9. Června v 9.30 hod. 7.Neděle (po Pasše): svatých 318 bohonosných Otců. Skut 20,16-18:28-36: Jan 17,1-13

11. června: Večerní 20.00
13. června: Večerní 20.00

16.Června v 9.30 hod. Padesátnice – svata Trojice Seslání Svatého Ducha na apoštoly. Skut 2,1-11: Jan 7,37-52: 8,12

30.Června v 9.30 hod. 2.Neděle po 50nici: Všech svatých zemí našich. Řím 2,10-16: Mat 4, 18-23

Bohoslužby na měsíc květen

5. Května.  služba je v Hodoníně v 9.30 hod.  2. Neděle Paschální: o apoštolu Tomáši. Skut 5,12-20: Jan 20,19-31

7. Května: Večerní 18.00
9. Května: večerní 18.00

12. Května v 9.30 hod.   3. Neděle Paschální: sv. žen myronosic. Skut 6,1-7: Mar 15, 43-16,8

14. Května: Večerní 18.00
16. Května: Večerní 18.00

19. Května v 9.30 hod. 4. Neděle Paschální: o mrtvicí raněném Skut 9,32-42: Jan 5,1-15

21. Května: Večerní 18.00
23. Května: Večerní 18.00

25. Května Pouť do Mikulčíc, Archijerejská sv. liturgie v 10.00 hod na vykopávkách velkomoravského chrámu v areálu Slovanského hradiště u Mikulčic.

26. Května v 9.30 hod. 5. Neděle Paschální: o Samaritánce Skut 11, 19-26: 29-30: Jan 4,5-42

Bohoslužby na Velký týden

25. dubna v 18.00 hodin

Čteni dvanácti evangelií, vzpomínaní spasitelného utrpení Kristova
Svaté a spasitelné pašije Pána našeho Ježíše Krista

26. dubna v 15.00 hodin
Vynášení pláštěnice

28. dubna v 9.30 hodin
Velikonoční svatá liturgie

Svěcení Velikonočních pokrmů, ihned po liturgii.

29.dubna v 9.30 hodin
Pondělní Velikonoční svatá liturgie

Přehled bohoslužeb v dubnu 2019

2. 4.  Večerní 18.00
4. 4.  Večerní 18.00

7. 4.   Sv. liturgie v 9.30 hodin,   ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE 
Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053).
Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský; ct. Justýn Čelijský
4. neděle Velk. půstu – CT. JANA SINAJSKÉHO
hlas 4. — Žid 6,13–20; Mar 9,17–31
Efez 5,9–19; Mat 4,25– 5,12
Velký svátek (povolena ryba) Žid 2,11–18; Luk 1,24–38

9. 4.  Večerní 18.00
11. 4. Večerní 18.00

14. 4.  Sv. liturgie v 9.30 hodin, 5. neděle Velkého půstu – CT. MARIE EGYPTSKÉ
hlas 5. — Žid 9,11–14; Mar 10,32pol.–45
Galat 3,23–29; Luk 7,36–50

16. 4.  Večerní 18.00
18. 4.  Večerní 18.00

21. 4.  Sv. liturgie v 9.30 hodin 6. neděle – Květná – VJEZD Pána do JERUSALEMA
Filip 4,4–9; Jan 12,1–18

Přehled bohoslužeb v březnu 2019

3.3  NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu; hlas 7. — 1.Kor 8,8– 9,2; Mat 25,31–46
 Konec masitých pokrmů; Svt. Lev I., papež římský

5.3. Večerní 18.00
7.3. Večerní 18.00

10.3  NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání
 Neděle všeobecného smíření; hlas 8. — Řím 13,11– 14,4; Mat 6,14–21; Svt. Tarasios, patr. Cařihradský

12.3. Večerní 18.00
14.3. Večerní 18.00

17.3   1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ; hlas 1. — Žid 11,24–26; 32– 12,2; Jan 1,43–51; Přenesení ostatků sv. kn.Václava do Prahy (938)

19.3. Večerní 18.00
21.3. Večerní 18.00

24.3  2. neděle Velk. půstu – SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY; hlas 2. — Žid 1,10– 2,3; Mar 2,1–12
 Žid 7,26– 8,2; Jan 10,9–16; Svt. Sofrónios, patriarcha jerusalemský (+638)

26.3. Večerní 18.00
28.3. Večerní 18.00

31.3  3. neděle Velkého půstu – UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE; hlas 3. — Žid 4,14– 5,6; Mar 8,34– 9,1; Svt. Cyril, archiep. jerusalemský (+386); svt. Nikolaj Velimirovič, Mč.Eduard, král Anglie (978)

 

Přehled bohoslužeb v únoru 2019

3. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin; 36. Neděle po 50nici: o tom, co je podstatné a co nikoliv; ct. Maxim Vyznavač.

5. února – Večerní v 18.00
7. února – Večerní v 18.00

10. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin.; 37. Neděle po 50nici: o Zacheovi; ct. Efrém Syrský

12. února – Večerní v 18.00
14. února – Vyčerni v 18.00

17. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin.; Neděle o celném a fariseovi

19. února – Vyčerni v 18.00
21. února – Večerní v 18.00

24. února – sv. Liturgie v 9.30 hodin; Neděle o marnotratném synu; svt. muč. Blažej

26. února – Vyčerni v 18.00
28. února – Vyčerni v 18.00