Bohoslužby

Bohoslužby v dubnu

3. 4. – 4.neděle Velk. půstu – Ct. Jana Sinajského – Klimaka (Žebříkovce)

hlas 8. – Žid. 6,13-20; Mar 9, 17-31

Efez 5, 9-19; Mat 4, 25-5, 12

Sv. Liturgie 9.30 hod.

 

7. 4. – Zvěstovaní Přesvaté Bohorodice

Velký svátek Exod 3,1-8; Přísl 8, 22-30; pak Žid 2, 11-18; Luk 1, 24-38

Sv. Prokop Sázavský (zesnutí 1053)

Sv. Liturgie 9.30 hod.

 

10. 4. – 5.neděle Velkého půstu – Ct. Marie Egyptské

hlas 1. – Žid 9, 11-14; Mar 10, 32 pol.-45

Galat 3, 23-29; Luk 7, 36-50

Sv. Liturgie 9.30 hod.

 

15. 4. – Liturgie předem posvěcených darů

Ct. Titus, divotvorce (9.st.)

Gen 49, 33-50; Přísl 31, 8-32

Konec svaté Čtyřicátnice

Sv. liturgie 9.00 hod.

Ihned po sv. Liturgii bude se konat: Svatá Tajina Pomazání Nemocných Olejem

(za účasti jednoho kněze) – Rukovět Posvátných Obřadů Pravoslavné Církve str. 165

 

17. 4. – 6.neděle – Květná

Vjezd Pána do Jerusalema

Filip 4, 4-9; Jan 12, 1-18

Doneste ratolestí na posvěcení.

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

21. 4. – Velký čtvrtekposlední večeře Páně

Paremije a pak 1. Kor 11, 23-32; Mar. 14, 12-17; Jan 13, 3-17; Mar. 14, 18-26

Liturgie sv. Basila 9.30 hod.

 

22. 4. – Velký pátek – Ukřižování Kristovo

Eucharistie se nekoná

Den vzpomínaní snímaní z Kříže a pohřbení Těla Kristova

Vynášeni pláštěnice – 15.00 hod.

 

23. 4. – Velká sobota – Kristus v hrobě

Spasitelovo sestoupení do pekel

Čtou se paremije a pak Řím 6, 3-11; Mat 28, 1-20

Liturgie sv. Basila 9.30 hod.

 

24. 4. – Světlé Vzkříšení Kristovo – Svatá a velká neděle Paschy

Skut 1, 1-8; Jan 1, 1-17

Sv. Liturgie začíná se: Velikonočním jitřním už v 9.00 hod.

 

25. 4. – Pondělí Velikonoční

Ikona Matky Boží „Sladce milující“ (Glykofilussa) (Athos)

Skut 1, 12-17; 21-26; Jan 1, 18-28

Sv. Liturgie 9.30 hod.

Bohoslužby v březnu

6. 3. – Neděle Syropustní; vzpomínání Adamova vyhnání
Neděle všeobecného smíření – odpouštění jeden druhému
Sv. Václav (přenesení ostatků z Boleslavi do Prahy)
hlas 4. – Řím 13, 11-14,4; Mat 6, 14-21
Začátek Velkého půstu
Sv. Liturgie 9.30 hod.

13. 6. – 1.neděle Velkého půstu – Oslava Pravoslaví
hlas 5. – Žid 11, 24-26; 32-12,2; Jan 1, 43-51
ct. Vasilios Vyznavač, Dekapolita (+750)
Sv. liturgie 9.30 hod.

20. 3 – 2.neděle Velk. půstu – sv. Řehoře Soluňského – Palamy
hlas 6. – Žid 1, 10-2,3; Mar 2, 1-12
Žid 7, 26- 8,2; Jan 10, 9-16
Sv. liturgie 9.30 hod.

25. 3 – Liturgie předem posvěcených darů
sv. Řehoř – papež římský (Dvojeslov – Dialogus) (+604)
ct. Simeon Nový Theolog (+1021)
Sv. liturgie 9.30 hod.

27. 3 – 3.neděle Velkého půstu – Uctívaní svatého Křiže
hlas 7. – Žid 4, 14-5,6; Mar 8, 34-9,1
ct. Benedikt Nursijský (zakladatel mnišství na Západě) (+543)
Sv. liturgie 9.30 hod.

Bohoslužby v únoru

6. 2. –  33. Neděle po 50nici; o Zacheovi 

hlas 8. – 1.Tim 4, 10-15; Luk 19, 1-10

Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledovaní víry křesťanské

Blaž. Ksenije Petěrburgská

Sv. Liturgie 9.30 hod.

 

13. 2.  –  Neděle o Celném a Fariseovi

hlas 1. – 2. Tim 3, 10-15; Luk 18, 10-14

Sv. nezištníci a divotvorci Kýr a Jan (a s nimi mč. Athanasie a 3 dcery její)

Začátek Triodu postního

  Sv. liturgie 9.30 hod.

 

15. 2. –    Obětovaní Páně 

Velký svátek – Setkaní Pána a Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista (se Simeonem Bohopříjemcem)

Žid 7, 7-17; Luk 2, 22-40 

  Posvěcení svíček – které rozhánějí noční tmu a ukazuji cestu ke Kristu

  Sv. liturgie 9.30 hod.

 

20. 2. –   Neděle o Marnotratném (nevěrném) Synu

hlas 2. – 1. Kor 6, 12-20; Luk 15, 11-32

Svt. Parthenij (4.st.)

 Sv. liturgie 9.30 hod.

27. 2. –   Neděle Masopustní: o strašném soudu

hlas 3. – 1. Kor 8, 8-9,2; Mat 25, 31-46

Sv. Cyril – apoštol Slovanů (+869)

Konec masitých pokrmů

 Sv. liturgie 9.30 hod.

Bohoslužby na měsíc leden

2. 1. –     28. Neděle po 50nici; neděle svatých otců

Památka starozákonních svátých z rodopisu Ježíše Krista

Neděle před Narozením Kristovým 

hlas 3. – Žid 11, 9-10; 17-23; 32-40; Mat 1, 1-25

spr. Jan Kronštadtský; divotvorce (+1908-9)

Sv. Liturgie 9.30 hod.

 

7. 1.  –   Narození Pána našeho Ježíše Krista

Gal 4, 4-7; Mat 2,1-12

Sv. liturgie 9.30 hod.

   

9. 1.-     29. Neděle Po 50nici; neděle po Narození; sváté Boži rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida, krále a Jakuba bratra Páně.

hlas 4. – Gal 1,11-19; Mat 2, 13-23 (ned.po Naroz.)

1. prvmč.archidiakona Štěpána

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

14. 1. –    Obřezání Páně

Velký svátek, na liturgii sv. Basila: 

Kol 2,8-12; Luk 2,20-21; 40-52 (Obřezání) 

Žid 7,26-8,2; Luk 6, 17-23 (světiteli)

Svt. Basil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+379)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

16.1.  –   30. Neděle Po 50nici; neděle před Bohozjevením

hlas 5. – 2. Tim 4, 5-8; Mar 1, 1-8 (neděli před Zjevením)

Pror. Malachiáš (400 př.Kr.)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

19.1.  –   Zjevení Páně, Křest Pána našeho Ježíše Krista (Theofanie)

Tit 2, 11-14; 3,4-7; Mat 3, 13-17

Velké svěcení vody

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

23.1 –  31.Neděle Po 50nici; neděle po Bohozjevení

hlas 6. – Efez 4, 7-13 (od pol.); Mat 4, 12-17 (neděli po Zjevení)

Svt. Řehoř Nysský (+395) Svt. Theofan Zátvornik Vyšenský (1894)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

30.1 –  32.Neděle PO 50nici; o víře ženy kananejské 

hlas 7. – 2. Kor 6, 16-7,1; Mat 15, 21-28

Ct. Antonij Veliký (Antonin) (+356)

Sv. liturgie 9.30 hod.

Bohoslužby na měsíc prosinec

4. 12. –     Uvedení Přesvaté Bohorodice do chrámu

  Žid 9, 1-7; Luk 10, 38-42; 11, 27-28

  Sv. Liturgie 9.30 hod.ą

 

5. 12.  –   24. Neděle Po 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu

  hlas 7. – Efez 5, 5 a 8-19; Luk 12, 16-21 (z 26. ned.)

  Sv. ap. Filemon, Archipos a ostatních (+230)

  Sv. liturgie 9.30 hod.

   

12. 12.-     25. Neděle Po 50nici; o uzdravení  ženy v den sváteční

  hlas 8. – Efez 6, 10-17; Luk 13, 10-17 (z 27.ned.)

Mč. Paramon (a s ním 370 dalších) (+250)

Žid 2, 2-10; Luk 10, 16-21

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

19. 12. –    26. Neděle Po 50nici; o uzdravení desíti, z nich jen díky vzdal

hlas 1. – Kol 1, 12-18; Luk 17, 12-19 (z 29. ned.)

Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských (Nikolaj, Nikolaos) (+345)

Žid 13, 17-21; Luk 6, 17-23

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

25.12 –   Svt. Spyridon Divotvorce, ep. trimifuntský (+348)

Efez 2, 11-13; Luk 13, 18-29

Narození Pána našeho Ježíše Krista, Gal 4, 4-7; Mat 2, 1-12

(podle Gregoriánského kalendáře)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

26.12 –   27. Neděle Po 50nici; o hostině a hostech

hlas 2. – Kol 3, 4-11; Luk 14, 16-24 (z 28. ned.)

Neděle praotců Božího národa

Mč. Eustratij (Vitězslav), Auxentij, Eugenij (Evžen), Mardarij a Orest (+304); Mč. Lucie (+304)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

Bohoslužby na měsíc listopad

7. 11. – 20. Neděle Po 50nici; o boháči a chudém Lazaru
hlas 3. – Gal 6,11-18; Luk 16,19-31 (z 22. ned.)
Mč. Markián a Martyrij (+355)
Sv. Liturgie 9.30 hod.

14. 11. – 21. Neděle Po 50nici; o vyhnání legie duchů zlých
hlas 4. – Efez 2, 4-10; Luk 8, 26-39 (z 23. ned.)
Sv. nezištníci a divotvorci Kosma a Damián Asijští (a matka jejich ct.Theodotia) (3.st.)
Sv. liturgie 9.30 hod.

21. 11.- 22. Neděle Po 50nici; vzkříšení dcery Jairovy
hlas 5. – Efez 2, 14-22; Luk 8, 41- 56 (z 24.ned.)
Sbor archanděla Michaela a dalších nebeských mocnosti beztělesných Archandělů
Žid 2, 2-10; Luk 10, 16-21
Sv. liturgie 9.30 hod.

28. 11 – 23. Neděle Po 50nici; o milosrdném Samaritánu
hlas 6. – Efez 4, 1-6; Luk 10, 25-37 (z 25. ned.)
Začátek „Filipovského půstu“ k Narození Kristovu
ct. Paisij Veličkovský (+1794)
Sv. liturgie 9.30 hod.

Bohoslužby na měsíc říjen

3. 10. – 15. Neděle Po 50nici; o největších přikázáních, Neděle po Povýšení

 • hlas 6. – Gal 2,16-20; Mar 8,34-9,1 (neděli po povýšení)
 • 2.Kor 4, 6-15; Mat 22, 35-46
 • Vmč. Eustatij (Plakida) a jeho žena Theopistie a jeho děti Agapij a Theopistos (+118)
 • Sv. Liturgie 9.30 hod.

 

10. 10. – 16. Neděle Po 50nici; zázračný rybolov na hlubině

 • hlas 7. – 2. Kor 9, 6-11; Luk 5, 1-11 (z 18 ned.)
 • Mč. Kallistratos a družina (+304)
 • Sv. liturgie 9.30 hod.

 

14. 10 – Záštita přesvaté Bohorodice

 • Žid 9, 1-7; Luk 10, 38-42; 11, 27-28
 • Ap. ze 70ti Ananiáš; Památka sjednocení 14 statečných Čechu s pravoslavnou církví (v r. 1870)
 • Sv. liturgie 9.30 hod.

 

17. 10.- 17. Neděle Po 50nici; o lásce k nepřátelům

 • hlas 8. – 2.Kor 11, 31-12,9; Luk 6, 31- 36 (z 19.ned.)
 • svt. mč. Jerotheos, ep. athénský (1. st.)
 • Sv. liturgie 9.30 hod.

                 

24. 10 – 18. Neděle Po 50nici; o vzkříšení mládence. Památka sv. Otců 7. všeob. sněmu (r.787)

 • hlas 1. – Gal 1, 11-19; Luk 7, 11-16 (řadové z 20. ned.)
 • Žid 13, 7-16; Jan 17, 1-13 (svátým Otcům)
 • Sbor ctihodných optinských starců Lva (1841), Makárije (1860), Amvrosije (1891)
 • Památka divu ikony Pána našeho Ježíše Krista v Bejrůtu.
 • Sv. liturgie 9.30 hod.

Bohoslužby na měsíc červenec

4. 7. –     2. Neděle Po 50nici; Všech svatých zemí našich a všech ctihodných a bohonosných Otců svaté hory 

Athonské

hlas 1. – Řím 2, 10-16; Mat 4, 18-23

Žid 11, 33-12,2; Mat 4, 25-5,12 (světcům) 

 1. Maxim Řek (nalez. ostatků, 1996)

Sv. liturgie 9.30 hod.

11. 7.  –   3. Neděle Po 50nici; nemějte starost o pozemské věci 

hlas 2. – Řim 5, 1-10; Mat 6, 22-33

Sv. nezištníci Kýr a Jan (přenesení ostatků 412)

Sv. liturgie 9.30 hod.

Večerní k svátků „Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel“ (+67) :   18.00 hod.

 

18.7.-     4. Neděle Po 50nici; o víře setníkově

hlas 3. – Řim 6, 18-23; Mat 8, 5-13

Ct. Athanasij Athonský (+1000)

Ct. Sergij Radoněžský (nalezení ostatků 1422)

Sv. liturgie 9.30 hod.

 

25.7. –      5. Neděle Po 50nici;  o vymítnutí běsů z dvou posedlých

hlas 4. – Řim 10, 1-10; Mat 8, 18-22; 28-9,1